500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7604NI-K1

500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7604NI-K1/4P

500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7608NI-K1

500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7608NI-K2

500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7608NI-K2/8P

500.000 

Network Video Recorders

Đầu ghi hình NVR DS-7616NI-K1

500.000